JURIDISCHE INFO

Fynk Legal B.V.
Postadres
Singel 296-I
1016 AD Amsterdam
The Netherlands

Bezoekadres
WeWork offices
Weesperstraat 61-105
1018 VN Amsterdam

Handelsregister nummer: 71647856
BTW nummer: NL858795693B01
Orde van Advocaten
Elke advocaat van FYNK is op het tableau van de Orde van Advocaten ingeschreven en verzekerd via Aon onder aansprakelijkheidsverzekeringen die in overeenstemming zijn met de regelgeving van de Orde van Advocaten. Aan FYNK is geen stichting derdengelden verbonden. FYNK heeft daarom niet de mogelijkheid om voor cliënten of anderen derdengelden te ontvangen.

Jean-Marc Rovers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: financieel recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Algemene Voorwaarden
Lees hier de algemene voorwaarden van FYNK in het Nederlands of in het Engels.
Klachtenregeling
Lees hier de klachtenregeling van FYNK in het Nederlands of in het Engels.
Privacy en Cookie Verklaring
Dit is de privacy en cookie verklaring (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) voor deze website (www.fynk.nl). Deze verklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van deze website door Fynk Legal B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Amsterdam en adres aan Singel 296-I, 1016AD Amsterdam (FYNK).

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze privacy en cookie verklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig die verklaring.

FYNK verwerkt persoonsgegevens voor technische en functionele doeleinden en voor de analyse van deze website. Om die reden gebruikt deze website cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die uw internet browser automatisch op uw computer plaatst. FYNK gebruikt twee soorten cookies.

  • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfuncties van deze website te kunnen gebruiken en om uw cookie instellingen te kunnen herinneren.
  • Analytische cookies: Wij gebruiken diensten van Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij delen geen persoonsgegevens die door Google Analytics worden verzameld met Google voor haar eigen of advertentie doeleinden. FYNK is ook een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en is overeengekomen dat de laatste 8 cijfers van de IP adressen van bezoekers worden geanonimiseerd wanneer die door Google Analytics worden gebruikt. U vindt hier meer informatie over Google Analytics.

FYNK verwerkt ook persoonsgegevens om in staat te kunnen zijn om uw vragen te beantwoorden. Als u vanaf deze website contact opneemt met FYNK via het contactformulier, door in te schrijven op een nieuwsbrief, middels e-mail of via de telefoon, dan zullen wij persoonsgegevens gebruiken om uw verzoeken te behandelen. Met het oog daarop zullen wij uw naam, contactgegevens, communicatie met ons en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, verwerken.

FYNK heeft passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures ingesteld om verlies of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Om die reden heeft FYNK ervoor gezorgd dat zijzelf of haar leveranciers verschillende veiligheidsmaatregelen nemen, zoals het gebruik van beveiligde servers en firewalls en ook de toepassing van fysieke veiligheidsmaatregelen voor de ruimtes waar de data is opgeslagen.

FYNK verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij (i) dat is voor een in deze privacy en cookie verklaring beschreven doel en met die derde een overeenkomst is afgesloten waarin is afgesproken hoe die persoon op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens of (ii) FYNK wettelijk verplicht is die persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie.

FYNK verwijdert uw persoonsgegevens uiterlijk 12 maanden na uw laatste bezoek aan deze website, tenzij FYNK wettelijk verplicht is om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren. In de tussentijd, kunt u inzage in of wijziging dan wel verwijdering van uw persoonsgegevens vragen door een verzoek daartoe te sturen aan connect@fynk.nl.

Deze privacy en cookie verklaring is voor de laatste keer gewijzigd op 21 juli 2018 en is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. De Nederlandse tekst is leidend.
Intellectueel Eigendom
Tenzij anders bepaald, is FYNK rechthebbende tot deze website en alle informatie die daarop wordt beschikbaar gesteld, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
Informatie en Aansprakelijkheid
Alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt is enkel voor algemene doeleinden bestemd en is geen advies. FYNK is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van die op of via deze website verstrekte informatie.

Bovenstaande voorwaarden en de informatie die op of middels deze website wordt verstrekt, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die daaruit of in verband daarmee ontstaan, worden in eerste aanleg beslist door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.